1. کتاب برگزیده در نهمین جشنواره بین المللی
  2. نشست علمی گروه جریان های فکری با عنوان نقد کتاب«ریشه های تاریخی جدایی قفقاز از ایران»
  3. نشست علمی گروه سیره معصومین(ع) با عنوان «مواجهه اهل بیت(ع) با جریان های مختلف شیعه(غلات، قاصرین، مقصرین)»
  4. نشست علمی نقد کتاب گروه رجال و خاندان های اسلامی با عنوان «نزهه القلوب»
  5. نشست علمی گروه سیره معصومین(ع) با عنوان «کارکردهای اجتماعی سیره»
  6. نشست علمی بررسی و نقد کتاب «تذکره نفائس المآثر»
  7. نشست علمی با عنوان «مبانی و زمینه های سلفی گری در افغانستان»
  8. نشست علمی با عنوان «سیمای دودمان حمّویی در آیینه مشیخه خاندان حمّویه یزدی»
  9. نشست علمی نقد کتاب با عنوان «حیات سیاسی حسنیان تا سال ۱۴۵ هجری»

نقد کتاب

نشست علمی گروه رجال و خاندان های اسلامی با عنوان «بررسی و نقد کتاب تذکره نفایس المآثر» در تاریخ ‌شنبه ۲ دی‌ماه ۹۶ با حضور...
نشست علمی گروه رجال و خاندان های اسلامی با عنوان «سیمای دودمان حمّویی در آیینۀ مشیخۀ خاندان حمّویی یزدی» در تاریخ ‌شنبه ۱۱...

نشست‌ علمی

نشست علمی گروه جریان های فکری جهان اسلام با عنوان «مبانی و زمینه‌های سلفی‌گری در افغانستان» در تاریخ ‌چهارشنبه ۲۲ آذرماه...
نشست علمی با عنوان «چالش گذار از سنت به تجدد در نظام آموزشی دنیای اسلام با تکیه بر تجربه دارالفنون در ایران، دارالفنون در عثمانی...

گزارش تصویری

انتشارات

پزشکی و اسلام در هند مستعمره [۱۶۰۰-۱۹۰۰م.]
ورود کمپانی هند شرقی به سرزمین شگفتی‌ها با پزشکی که چهرۀ ایرانی دارد و به زبان فارسی در حوزه‌های علمیه و منازل...
۱۳۹۶٫۰۹٫۰۱ | 0 نظر
دولت مطلقه نوگرا در ایران
در کتاب حاضر به علل و زمینه‌های داخلی شکل‌گیری دولت مطلقۀ نوگرا در ایران، که براثر کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ رضاخان...
۱۳۹۶٫۰۸٫۲۴ | 0 نظر
چهارچوبی برای پژوهش در تاریخ اسلام
کتاب حاضر چهارچوبی عملی برای پژوهش در تاریخ اسلام و جوامع اسلامی تا قرن دهم ق./شانزدهم م. ارائه می‌کند. دغدغۀ اصلی‌...
۱۳۹۶٫۰۶٫۰۴ | 0 نظر