انتشاراتRSS Feed

چهارچوبی برای پژوهش در تاریخ اسلام

چهارچوبی برای پژوهش در تاریخ اسلام

کتاب حاضر چهارچوبی عملی برای پژوهش در تاریخ اسلام و جوامع اسلامی تا قرن دهم ق./شانزدهم م. ارائه می‌کند. دغدغۀ اصلی‌ نویسنده مسائل روش‌شناسی و راه‌هایی است که بتواند زمینۀ استفادۀ بهتر و مؤثرتر از منابع موجود را به‌منظور تعمیق و گسترش شناخت تاریخ اسلام در دورۀ مذکور فراهم کند. کتاب در دو بخش کلی سامان یافته‌است: بخش نخست، دربرگیرندة بررسی جامعی از ابزارهای مرجع و منابع موجود برای پژوهشگران... ادامه مطلب »
  • نحوه مشاهده :

صفحه 1 از 41234