انتشاراتRSS Feed

پادشاهی و ایدئولوژی در دنیای اسلامی- مغولی (چالش مشروعیت سیاسی- مذهبی میان فرمانروایان ایران با ممالیک مصر: ازایلخانان تا تیمور) نگرش‌ها نسبت به سیاست خارجی و پادشاهی در شرق جهان اسلام در اواخر دوره میانه چگونه بود؟ حکومت‌ها مشروعّیت خود را برای مخاطبان داخلی و رقیبان خارجی چگونه تعریف می‌کردند؟ در پاسخ به این گونه پرسش‌ها، آن اف. برادبریج کشمکش‌ها بر سر مشروعیّت سیاسی در آسیای مرکزی... ادامه مطلب »
  • نحوه مشاهده :