کتاب جامعه ایران درگذار از عصر ساسانی به عصر اسلامی

پژوهش حاضر تلاشي است براي يافتن پيوستگي‌ها و گسستگي‌هايی كه جامعة ايران در خلال گذار از عصر ساسانی به عصر اسلامی تا پایان امویان، در زمینۀ ساختار اجتماعی به‌ویژه قشربندی اجتماعی تجربه کرده است. لذا از يك سو، ساختار اجتماعي ايران در دوره‌های ساساني و اموي و روند دگرگونی‌های آن، با روش مقايسة تطبيقی- تاريخي و بهره‌گيري از مباحث نظري جامعه‌شناسي مورد بررسي قرار گرفته و از سوی دیگر، ضمن ترسيم نظام قشربندي در هر دو عصر، وضعيت اقشار، روابط درون‌قشري و روابط ميان‌قشري در ساختار اجتماعي ايران مشخص شده است و سپس وجوه اشتراك و افتراق، پيوستگي‌ها و گسستگي‌ها، علل تداوم و تغيير و تحول در ساختار اجتماعي ادوار مورد نظر (كه در بیشتر موارد به رابطة ساختار اجتماعي با ساختار سياسي معطوف است) به‌صورت تبييني ارائه شده است.

نوشته شده توسط پژوهشکده تاریخ اسلام در شنبه, 23 فوریه 2019 ساعت 11:18 ق.ظ

دیدگاه