معرفی کتابRSS Feed

پادشاهی و ایدئولوژی در دنیای اسلامی- مغولی (چالش مشروعیت سیاسی- مذهبی میان فرمانروایان ایران با ممالیک مصر: ازایلخانان تا تیمور)

پادشاهی و ایدئولوژی در دنیای اسلامی- مغولی (چالش مشروعیت...

نگرش‌ها نسبت به سیاست خارجی و پادشاهی در شرق جهان اسلام در اواخر دوره میانه چگونه بود؟ حکومت‌ها مشروعّیت خود را برای مخاطبان داخلی و رقیبان خارجی چگونه تعریف می‌کردند؟ در پاسخ به این گونه پرسش‌ها، آن اف. برادبریج کشمکش‌ها بر سر مشروعیّت سیاسی در آسیای مرکزی و غربی تا مصر از سال ۶۵۶ تا ۸۰۷ق. را مورد بررسی قرار داده است. او دو دنیای سیاسی – ایدئولوژیک متفاوت یعنی دنیای سیاسیِ اسلامی... ادامه مطلب »
  • نحوه مشاهده :