روسیه و اردوی زرین

روسیه و اردوی زرین فرصتی کم‌نظیر برای ورودی مورخانه به موضوع تاریخ روسیۀ تحت سیطرۀ مغول است. چارلز جی. هالپرین بی‌آنکه متأثر از تصور روس‌ها از مغولان یا تصور جهان آنگلوساکسون از روس‌ها باشد، روابط مغولانِ اردوی زرین با روس را از همۀ جنبه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و جمعیت‌شناختی در بخش‌هایی جداگانه بررسی کرده‌است. او این کار را نه صرفاً با مطالعۀ گستردۀ ادبیات پژوهش موجود (به زبان‌های روسی نوین، آلمانی و انگلیسی) بلکه با مطالعۀ خط‌به‌خط و حتی کلمه‌به‌کلمۀ منابع روسی کهن به انجام رسانده و از همین رهگذر به نتایجی بکر و بدیع نائل آمده‌است. از جملۀ این نتیجه‌گیری‌ها یکی آن است که روس‌های عصر اردوی زرین هوشیارانه و ‌یکپارچه تمام آثار و عوارض اشغال کامل کشور خود به دست مغولان را، ولو از طریق بازی‌های دستوری (کاربست افعال، قیدها و صفات مبهم)، مطلقاً انکار می‌کردند، نویسنده این موضوع را در قالب «اصل اغماض» مقوله‌بندی کرده‌است.

نوشته شده توسط پژوهشکده تاریخ اسلام در چهارشنبه, 18 آوریل 2018 ساعت 9:18 ق.ظ

دیدگاه