الهیات تاریخ: پژوهش در مبانی کلامی فلسفه تاریخ

فهم و ساخت «وضع موجود» (status quo)، از وجوه گوناگون‌ بیش و پیش از هر دانشی، بر عهدۀ تاریخ است؛ تاریخ نه صرفاً گذشته‌ که آینده را دربرمی‌گیرد. فهم تاریخی، دریافت خودآگاهی قومی و مواجهه با «دیگری»، همان‌‌اندازه بر پایۀ‌ درک و دریافت «گذشته» استوار است،‌ که نیازمند تصوّری از «آینده» است. بدون این مفاهیم، «اکنونی» در کار نخواهد بود و این به معنای تعلیق «وضع موجود» است. بازتاب مفهوم «آینده» در تفکر کلامی نگرهای فرجامشناسانه است که نقشی بااهمیت در شکلگیری تفکر تاریخی و فلسفۀ تاریخ در سدههای متأخر ایفا میکند. در این پژوهش‌ پی تأملاتی فلسفی در‌خصوص مفهوم «آینده» و «تاریخ»، تفکر یکی از چهرههای بااهمیت‌ اما کمتر شناخته‌شده در تفکر کلامی مسیحی شرح داده میشود. جوآکیم فیورهای، با تفسیری متفاوت از عناصر تفکر مسیحی، نقش مهمی در ظهور ایدۀ «پیشرفت» در سدههای بعد داشته ‌است.

 

 

نوشته شده توسط پژوهشکده تاریخ اسلام در دوشنبه, 19 فوریه 2018 ساعت 7:01 ق.ظ

دیدگاه