چهارچوبی برای پژوهش در تاریخ اسلام

کتاب حاضر چهارچوبی عملی برای پژوهش در تاریخ اسلام و جوامع اسلامی تا قرن دهم ق./شانزدهم م. ارائه می‌کند. دغدغۀ اصلی‌ نویسنده مسائل روش‌شناسی و راه‌هایی است که بتواند زمینۀ استفادۀ بهتر و مؤثرتر از منابع موجود را به‌منظور تعمیق و گسترش شناخت تاریخ اسلام در دورۀ مذکور فراهم کند. کتاب در دو بخش کلی سامان یافته‌است: بخش نخست، دربرگیرندة بررسی جامعی از ابزارهای مرجع و منابع موجود برای پژوهشگران تاریخ اسلام در دورۀ میانه است و  بخش دوم، ده مسئلۀ کلی را در قالب ده‌فصل دربر می‌گیرد که دربارۀ طرح و پژوهش‌های مرتبط با آن‌ بررسی انتقادی شده‌است. با اینکه کتاب از منظر  شرق‌شناسانه نوشته شده‌است و مخاطب اصلی آن‌ دانشجویان و پژوهشگران غربی‌اند، از این نقطه‌نظر مطالعۀ آن سودمند و الهام‌بخش است که چشم‌انداز فراگیری از تاریخچۀ مطالعات اسلام‌شناسی به‌دست می‌دهد و نگاهی انتقادی به تجربۀ تاریخی غرب در این حوزه دارد.

 

 

نوشته شده توسط پژوهشکده تاریخ اسلام در شنبه, 26 آگوست 2017 ساعت 3:12 ب.ظ

دیدگاه