دین زیسته و زندگی روزانه (پژوهشی در فرهنگ دینی مردم عادی ایران از آغاز عصر صفوی تا پایان دوره قاجاری)

در این کتاب، از آن رو که از نخستین پژوهش‌های تفصیلی در حوزة مطالعات دینی به روش تاریخ اجتماعی به زبان فارسی است، علاوه بر کوششی روش‌شناختی برای تبیین شماری از مفاهیم کلیدی در مطالعات تاریخ اجتماعی دین و بویژه در حوزة زندگی روزانه، و ارائة طرحی که در حد امکان متناسب با زمینة زیستة بومی و فرهنگی ایرانی باشد، با مطالعة جزئی‌نگرانة منابع و مستندات بسیار، نقش و حضور و بروز عناصر و مؤلفه‌های دینی و مذهبی، بویژه روایت و دریافت عامیانة آنها، در اجزاء و مقوله‌های مختلف زندگی روزانة مردم عادی (عوام) ایران و میزان تأثیرگذاری این مؤلفه‌ها در هر یک از این اجزا، به تفکیک بررسی شده است.

مخاطبان: پژوهشگران و دانشجویان و علاقه‌مندان حوزه‌های دین‌پژوهی، مردم‌شناسی، تاریخ اجتماعی و مطالعات فرهنگی.

 

38

نوشته شده توسط پژوهشکده تاریخ اسلام در سه‌شنبه, 25 اکتبر 2016 ساعت 11:04 ق.ظ

دیدگاه