مرینیان: سیاست، جامعه و فرهنگ در مغرب سده های میانه

اين کتاب به بررسی وضع سياسي، اجتماعي و فرهنگي مرینیان در مغرب اسلامی پرداخته است. مرینیان خانداني محلي از بربران زناته بودند كه از نيمۀ سدۀ هفتم تا نيمۀ سدۀ نهم هجری بر بخش‌های عمده‌ای از سرزمین مغرب حكم می‌راندند؛ اوج اقتدار حکومت آنان در دورۀ ابوالحسن (حک:۷۳۱-۷۴۹ق) و فرزندش ابوعنان (حک:۷۴۹-۷۵۹ق) بود که دامنۀ قلمرو آنها نه تنها بر مغرب، بلکه تا بخش‌هایی از اندلس نیز گسترده شد. مرینیان علاوه بر آنکه در قلمرو حکومت خود با ایجاد مكتبخانه‌ها، زاویه‌ها و مدارس بسیار به گسترش فقه مالکی، علم قرائت و تصوف همت گمارده بودند، برای نجات جبهۀ درحالِ سقوط مسلمانان اندلس نیز، جدّ و جهد بسیار کردند.

نوشته شده توسط پژوهشکده تاریخ اسلام در چهارشنبه, 13 آوریل 2016 ساعت 9:09 ق.ظ

دیدگاه