- پژوهشکده تاریخ اسلام - http://pte.ac.ir -

گروه روش‌شناسی و تاریخ نگاری

ديف نام و نام خانوادگی نوع همکاری رشته تحصیلی محل خدمت در صورتی که نیمه وقت باشند نام گروه پژوهشی
تمام وقت نیمه وقت
۱ دکتر اسماعیل حسن زاده روش‌شناسی و تاریخ نگاری
۲ دکتر احمد گل محمدی
۳ دکتر حسن حضرتی
۴ دکتر علیرضا ملائی توانی
۵ دکتر مسعود صادقی
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳