- پژوهشکده تاریخ اسلام - http://pte.ac.ir -

جریان‌های فکری

رديف نام و نام خانوادگی نوع همکاری رشته تحصیلی محل خدمت در صورتی که نیمه وقت باشند نام گروه پژوهشی
تمام وقت نیمه وقت
۱ ‌دکتر حسن حضرتی تاریخ اسلام جریان‌های فکری و فرهنگی
۲ دکتر غلامرضا‌ ظریفیان تاریخ اسلام
۳ ‌دکتر عباس برومند اعلم تاریخ اسلام
۴ دکتر زهیر صیامیان گرجی تاریخ اسلام
۵ دکتر محسن معصومی تاریخ اسلام
۶ دکتر جواد مرشدلو
۷
۸
۹