- پژوهشکده تاریخ اسلام - http://pte.ac.ir -

گروه رجال و خاندان‌های اسلامی

رديف نام و نام خانوادگی نوع همکاری رشته تحصیلی محل خدمت در صورتی که نیمه وقت باشند نام گروه پژوهشی
تمام وقت نیمه وقت
۱ آقای دکتر احمدرضا خضری رجال و خاندان‌های اسلامی
۲ آقای دکتر عباس احمدوند
۳ آقای دکتر علی بیات
۴ آقای دکتر محمد سپهری
۵ آقای دکتر سیدجمال موسوی
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳