- پژوهشکده تاریخ اسلام - http://pte.ac.ir -

جغرافیای تاریخی جهان اسلام

رديف نام و نام خانوادگی نوع همکاری رشته تحصیلی محل خدمت در صورتی که نیمه وقت باشند نام گروه پژوهشی
تمام وقت نیمه وقت
۱ آقای‌ دکتر‌ محمدتقی‌ رهنمایی جغرافیا جغرافیای تاریخی جهان اسلام
۲ آقای دکتر رضا شعبانی

جغرافیا

۳ آقای دکتر محمود جعفری دهقی جغرافیا
۴ آقای حجت الله جودکی تاریخ و جغرافیا
۵ آقای دکتر محمدباقر وثوقی تاریخ و جغرافیا
۶ آقای دکتر حسن افراخته تاریخ و جغرافیا
۷ آقای مهندس محمدرضا سحاب تاریخ و جغرافیا
۸ خانم دکتر منیژه ربیعی تاریخ و جغرافیا
۹ آقای جمشید کیان‌فر
۱۰