- پژوهشکده تاریخ اسلام - http://pte.ac.ir -

جغرافیای تاریخی جهان اسلام

رديف نام و نام خانوادگی نوع همکاری رشته تحصیلی محل خدمت در صورتی که نیمه وقت باشند نام گروه پژوهشی
تمام وقت نیمه وقت
۱ آقای دکتر حسین قرچانلو جغرافیا جغرافیای تاریخی جهان اسلام
۲ آقای دکتر رضا شعبانی

جغرافیا

۳ آقای‌دکتر‌محمدتقی‌رهنمایی جغرافیا
۴ آقای دکتر احسان اشراقی جغرافیا
۵ آقای دکتر محمدباقر وثوقی تاریخ و جغرافیا
۶ آقای دکتر عبدالله ناصری تاریخ و جغرافیا
۷ آقای دکتر نصرا.. صالحی تاریخ و جغرافیا
۸ خانم دکتر منیژه ربیعی تاریخ و جغرافیا
۹ آقای حجت‌ا… جودکی تاریخ و جغرافیا
۱۰  جمشید کیان‌فر