تابستان 1390

فصلنامه پژوهشکده تاریخ اسلام شماره نهم

فهرست مطالب شماره نهم
سيدهاشم آقاجري، حسن اله ياري
* تحول و تنوع مفهوم سيادت در عصر صفويه
اللهيار خلعتبري، عباس پرتوي مقدم
* الگوي استقرار زمام داران و كارگزاران عرب در ايران و تأثير آن بر شهرسازي و جامعه ي شهري
جواد عباسي، مريم محمدي
* تأثير حكومت هاي ثالث بر مناسبات ايلخانان و آلتين اردو (اردوي زرین)
اصغر قائدان
* تأثير روايت ايام العرب بر مغازي و فتوح نگاري
محمد حسين گنجي، امير هوشنگ انوري
* نقشه و نقشه نگاري در تمدن اسلامي
ذكر الله محمدي، محسن پرويش
* جايگاه و اهميت كتاب و كتابخانه در عصر آل بويه و نقش آن در توليد علم و دانش
علي محمد ولوي، سيده رقيه ميرابوالقاسمي
* رويكرد عاطفي به واقع ه ي كربلا در متون فارسي پيش از قرن نهم
(مطالعه ي موردي: آثار حسن شيعي سبزواري)

نوشته شده توسط پژوهشکده تاریخ اسلام در دوشنبه, 18 جولای 2016 ساعت 1:00 ب.ظ

دیدگاه