- پژوهشکده تاریخ اسلام - http://pte.ac.ir -

فصلنامه پژوهشکده تاریخ اسلام شماره بیستم

فهرست مطالب
محسن بهرام‌نژاد
*بررسی جایگاه اجتماعی سادات سیفی حسنی قزوین در عصر صفوی
سجاد حسینی
حسین میر‌جعفری
لقمان دهقان نیری
*گلستان ارم؛ پیشرو در تاریخنگاری علمی در زبان فارسی
مسعود صادقی
محمدجعفر اشکواری
*احمـد‌بن‌‌عـمـر‌العُـذری (۳۹۳- ۴۷۸ق)
(نخستین جغرافی‌دانِ عجایب‌نگارِ اندلسی)
سید ابوالقاسم فروزانی
لیدا مودت
*تحلیلی بر مناسبات سیاسی حکومت بنی¬عمار با سلجوقیان، فاطمیان و صلیبیون
فهیمه فرهمندپور
محبوبه فرخنده زاده
*نقش دبیران ایرانی در تحوّل نظام اداری عباسیان
حسین قره چانلو
رمضان رضایی
*بلغار و «‌بلغارها‌» در منابع تاریخی و جغرافیایی اسلامی از آغاز تا سدة نهم هجری
حسین مفتخری
*حجاج و نقش وی در تحکیم و تثبیت خلافت اموی
محمدصادق میرزاابوالقاسمی
حسنعلی پورمند
محمود طاووسی
مُهرخاتم
*بررسی ویژگی های مهر پیامبرص
محمد نورمحمدی‌نجف‌آبادی
حسین بیاتلو
*انواع منجنیق‌های دورة اسلامی بر اساس سازوکار، ساختار، کارکرد و نوع پرتابه‌های جنگی
علیمحمد ولوی
ملیحه سرخی کوهی خیلی
*بررسی فرآیند مسموم‌سازی در دوران امارت و خلافت معاویه

0 [1]
0 [1]