- پژوهشکده تاریخ اسلام - http://pte.ac.ir -

ضوابط پذیرش مقاله

علاقمندان به همکاری با فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام می توانند شرایط و ظوابط درج مقاله در این فصلنامه پژوهشی را با کلیک بر روی تصویر زیر دریافت نمایند.

%d8%b8%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%b4-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%b5%d9%84%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87 [1]

0 [2]
0 [2]