- پژوهشکده تاریخ اسلام - http://pte.ac.ir -

اندیشه جهانی و آزادی باورها در پزشکی تمدن اسلامی

کتاب حاضر حاوی مجموعه‌مقالاتی است که «ماکس مایرهوف» چشم‌پزشک و مورخ نامدار عرصۀ تاریخ پزشکی، در چهار حوزۀ ۱٫ نقش پزشکان و اندیشمندان مسیحی، یهودی، صابئی و غیره در نهضت ترجمه، دمانگری و نهادسازی؛ ۲٫ نقد و ارزیابی نهاد آموزش و درمانگری و محتوی آثار برجای‌مانده از اندیشورانی چون بقراط، جالینوس و دیگران و ارائۀ شیوه‌های تصحیح آنها؛ ۳٫ انجام کارهای نوآورانه در زمینۀ تشخیص، درمان، پیشگیری و برخی از عوامل تأثیرگذار؛ و ۴٫ بررسی خلاصۀ تاریخ چشم‌پزشکی و تکیه بر درمان‌های پزشکی و جراحی آب‌مروارید، به رشتۀ تحریر درآورده است. بر این اساس و با در نظر گرفتن مباحث ارائه‌شده و الهام از روح حاکم بر مقالات که مؤید آزادی آکادمیک و اندیشۀ فرامنطقه‌ای و فرادینی است، نام این اثر انتخاب شده است.

0 [1]
0 [1]